Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ПОСЛУГИ

 • науковий супровід технологій вирощування польових та кормових культур;

 • впровадження у виробництво технологій: заготівлі і зберігання силосу, сінажу та сіна; консервування вологого зерна кукурудзи та інших зернофуражних культур;

 • створення і використання культурних сіножатей і пасовищ;

 • підвищення продуктивності природних кормових угідь;

 • благоустрій і озеленення агроландшафтів;

 • введення продуктів переробки сої у раціони для годівлі тварин;

 • розробка карт ресурсного забезпечення технологій вирощування сільськогосподарських культур з обґрунтуванням ефективності виробництва в конкретних умовах господарства;

 • дорадчі послуги;

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • підготовка заявок і отримання охоронних документів на винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, сорти рослин;

 • реєстрація авторських і суміжних прав;

 • підтримання чинності патентів на винаходи, корисні моделі, сорти та гібриди рослин, промислові зразки; продовження терміну дії свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

 • проведення патентно-інформаційних пошуків;

 • підготовка і реєстрація договорів передачі прав і ліцензійних договорів на об’єкти промислової власності;

 • захист від недобросовісної конкуренції і припинення порушень прав власників об’єктів інтелектуальної власності;

 • представництво в Державному департаменті інтелектуальної власності, Держсортслужбі, Українському інституті промислової власності.

ПОСЛУГИ З ОЦІНКИ ЯКОСТІ, БЕЗПЕКИ КОРМІВ ТА СИРОВИНИ

 • оцінка якості кормів, кормової сировини за методиками діючих міжнародних та європейських стандартів;

 • проведення дослідів на тваринах з метою встановлення продуктивної дії, перетравності та поживності кормів (визначення коефіцієнтів перетравності, обмінної та валової енергії, вмісту кормових одиниць);

 • оцінка доступності окремих макро- та мікроелементів у організмі тварин і птиці;

 • оцінка протеїнового комплексу кормів та кормової сировини (визначення вмісту: амінокислот, розчинного та розчеплюваного протеїну, білкового та небілкового азоту, нітратного, нітритного, амонійного та амідного азоту, сечовини);

 • оцінка мінерального складу кормів (вмісту загальної та кислотонерозчинної золи, лужності та водорозчинності золи, вмісту макро-, мікроелементів та важких металів);

 • оцінка вуглеводно-лігнінового комплексу кормів та кормової сировини (вмісту глюкози, сахарози, крохмалю, сирої клітковини, целюлози, геміцелюлози, лігніну);

 • встановлення в кормах масової частки сирого жиру, насичених і ненасичених жирних кислот;

 • встановлення в кормовій сировині масової частки молочної та летких жирних кислот;

 • оцінка вітамінного складу кормів (визначення водо- та жиророзчинних вітамінів);

 • визначення вмісту мікротоксинів (афлотоксину, охратоксину, зеараленону, дезоксініваленолу, фумінізіну, токсину Т-2) у кормах та кормовій сировині;

 • розробка раціонів для сільськогосподарських тварин та птиці з врахуванням вікових та фізіологічних особливостей, типу годівлі, наявних кормових ресурсів;

 • розробка технічних умов на кормову сировину для окремих видів тварин.

Співпраця з нами забезпечить:

 • контроль показників якості та безпеки кормів, кормової сировини, балансуючих добавок та преміксів;

 • стабільність роботи підприємства;

 • відповідність виробленої продукції діючим міжнародним та європейським стандартам;

 • гарантію безпечності та якості харчових продуктів рослинного та тваринного походження;

 • визначення критичних точок контролю по всьому ланцюгу виробництва;

 • встановлення корегувальних дій по дотриманню відповідності стандартам;

 • випуск продукції у відповідності до вимог ДСТУ ISO 22000:2009

Лабораторія акредитована на право виконання вимірювань у сфері контролю якості і безпеки продуктів харчування в системі «Украгростандарт».

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua