Loading...

Лабораторія моніторингу якості, безпеки кормів і сировини

Завідувачка лабораторії

Чорнолата Людмила Петрівна

кандидат с.-г. наук,

старший науковий співробітник.

e-mail: zoolab@ukr.net

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6970-2233

 

Колектив:

Погоріла Л. Г., Гультяєва О. В. – кандидат с.-г. наук, старші наукові співробітники; Пирин Н. І., Лихач С. М.,        Здор Л. П., Найдіна Т. В. – наукові співробітники; Новаківська В. Ю. – кандидат с.-г. наук, молодший науковий співробітник; Небава Т.  І. – хімік; Серпак Ф. І. – інженер-метролог.

 

Основні напрями наукових досліджень визначення показників якості та безпечності кормів, кормової сировини, балансуючих добавок з застосуванням методичних підходів, які використовуються в міжнародній практиці та встановлені нормативною документацією і стандартами:

 • Визначення показників характеризуючих протеїновий комплекс кормів та кормової сировини (сирий протеїн; білок; розчинний і нерозчинний протеїн; рощеплюваний і нерозщеплюваний протеїн; байпасний і захищений протеїн; загальний, білковий та небілковий азот; амонійнийі амідний азот).
 • Визначення показників характеризуючих вуглеводний комплекс кормів та кормової сировини (сира клітковина; безазотовоекстрактивні речовини (БЕР); неструктурні вуглеводи (НСВ); сума легкорозчинних вуглеводів; крохмаль; цукри; структурні вуглеводи (СВ); нейтрально-детергентна клітковина (НДК), кислото-детергентна клітковина КДК), геміцелюлоза, целюлоза; лігнін).
 • Визначення показників характеризуючих ліпідний комплекс кормів та кормової сировини (сирий жир, насичені і ненасичені жирні кислоти; кислотне і перекисне число).
 • Визначення показників характеризуючих вітамінний комплекс кормів та кормової сировини (жиророзчинні вітаміни А,D, E; водорозчинні вітаміни група В, С, ).
 • Визначення показників характеризуючи мінеральний комплекс кормів та кормової сировини (сира зола, водорозчинна зола, нерозчинна зола у 10% НСl, лужність загальної золи,N, Ca, P, Mg, K, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, I, Se, Pb, As, Mo, Co, Cr).
 • Встановлення в кормовій сировині масової частки молочної та летких жирних кислот.
 • Визначення імуноферментним методом мікротоксинів: охротоксину, афлатоксину, зеараленону, дезоксініваленону, Т-2 токсину, фумінізинуу кормах та кормовій сировині.
 • Визначення активної дії кормових ферментів на протеїновий та вуглеводно-лігніновий комплекси кормів та кормової сировини.
 • Визначення масової частки  токсичних речовин у кормах: уреазної активності, алкілрезоринолів, глюкозинолатів, нітратів, нітритів, танінів, кумарину.
 • Розробка раціонів для сільськогосподарських тварин та птиці в залежності від типу господарства і наявних кормових ресурсів.
 • Оцінка рівнів збалансованості та продуктивної дії повнораціонних комбікормів та комбікормів-концентратів.
 • Випробування нових видів продукції у виробничих умовах.
 • Розробка нормативної документації на комбікорм, кормову сумішку, балансуючу добавку для різних видів тварин та птиці.
 • Розроблення галузевих стандартів України на дослідні партії кормів та технології їх виготовлення.

Практичні розробки:

 • Перевірку робочих гіпотез і досліджень.
 • Випробування розробок інституту кормів та виробників кормів і кормових добавок.
 • Випробування кормів та кормової сировини і встановлення фактичних коефіцієнтів перетравності основних поживних речовин та окремих протеїнових та вуглеводних фракцій.
 • Випробування кормів, кормової сировини, балансуючих добавок на доступність біологічно-активних речовин.
 • Створено випробувальний центр оцінки хімічного складу та поживності кормів, у якому впроваджені сучасні методи рідинної та газової хроматографії, атомно-абсорбційної спектрометрії, полум’яної фотометрії, фотокалориметрії, тітрометрії.
 • Створено виробничо-випробувальний комплекс для визначення поживності кормів та раціонів для сільськогосподарських тварин і птиці із врахуванням потреби тварин, доступності поживних та біологічно активних речовин, їх участі у обмінних процесах організму.
 • Створено випробувальний центр посівних якостей насіннєвого матеріалу кормових та продовольчих культур.
 • Створено випробувальний центр визначення продовольчих якостей зерна.
 • Розроблено 33 державних стандарти України в галузі „Корми для тварин” та гармонізовано з міжнародними та європейськими14 національних стандартів.

Результати:

Науково-дослідницька робота колективу підтверджена такими результатами:

 • Розроблено, удосконалено та адаптовано методики виконання вимірювань: масової частки натрію та калію методом полум’яної фотометрії; масової частки миш’яку, ртуті, кальцію, магнію, заліза, марганцю,цинку, міді, кобальту, кадмію, молібдену, нікелю та хрому методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії; масової частки селену методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з адаптованим ртутно-гідридним генератором; масова частка йоду  фотометричним методом; масова частка вітаміну А (транс і цис ізомерів ретинолу), вітаміну Е (α-токоферолу), вітаміну D (холекальциферолу D3та  ергокальциферолу D2)  методом нормально-фазної високоефективної рідинної хроматографії; масова частка неорганічного фосфору та фітину фотометричним методом; вмісту жирних кислот, молочної та летких жирних кислот методом газорідинної хроматографіїу кормах для тварин, сировині для виготовлення повнораціонних сумішей, продукції тваринництва, виділеннях тварин. Дана робота перевірена та прийнята ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»  і на її онові розроблені та видані державні стандарти.
 • Розроблено 50 стандартів України та гармонізовано 20 міжнародних  і європейських стандартів.
 • Підготовлено рекомендації: «Ефективність норм введення зерна тритикале у раціони свиней різних вікових груп»; «Балансування мінерального живлення сільськогосподарських тварин та птиці у органічному виробництві»; «Визначення поживної цінності концентрованих та соковитих кормів»; «Використання зерна тритикале різних строків зберігання у годівлі свиней»; «Застосування різних способів для забезпечення допустимих рівнів нітратів і нітритів у кормах»; «Оптимальні режими термічної обробки зерна бобових культур».
 • Удосконалено та адаптовано методики «Визначення вмісту спор грибів (альтернаріоз, фузаріоз, септоріоз, сажка тверда та летюча) у зерні злакових культур»; «Визначення нейтрально-детергентного нерозчинного протеїну у кормах»; «Визначення поживної цінності концентрованих, грубих та соковитих кормів з врахування показників масової частки вуглеводних фракцій».

Одержано патенти на корисну модель:«Мінеральна кормова добавка для свиней», (№105292 від 10.03.2016р.); «Спосіб отримання мінерального концентрату», (№105265 від 10.03.2016р);«Ферментна целюлозолітична кормова добавка для свиней»,(№101759  від 25.09.2015р); «Мінеральна кормова добавка для свиней»,(№88024 від 25.02.2014р.); «Вітамінно-мінеральна добавка для бройлерів на основі мінерального концентрату», (№86749 від 10.01.2014р); «Кормова мінеральна добавка для свиней на основі карбонатів», №50144 від 25.05.2010р.); «Кормова мінеральна добавка для птиці на основі карбонатів»,(№50145 від 25.05.2010р.); «Суміш амінокислот для балансування сирого протеїну в раціонах свиней»,(№30698 від 11.03.2008р.); «Спосіб підвищення розщеплення протеїну шляхом додавання до кормової сировини ферментного комплексу», (№ 57958 від 25.03.2011р.); «Спосіб знешкодження алкілрезорцинолів в зерні тритикале», (№ 59258 від 10.05.2011р.); «Амінокислотний вітамінно-мінеральний кормовий концентрат «Живина», (№ 53089 27.09.2010р.).