Loading...

Нормативно-правове забезпечення

ПОЛОЖЕННЯ з організації підготовки здобувачів вищої освіти ступення доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про формування, затвердження та оновлення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення комплексного іспиту за спеціальністю 201 Агрономія

ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання результатів навчання аспірантів

ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів підсумкового контролю знань аспірантів

ПОЛОЖЕННЯ про організацію оцінювання аспірантами освітньої діяльності

КОДЕКС академічної доброчесності Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про врегулювання конфліктних ситуацій Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті здобувачів вищої освіти ступення доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації інклюзивного навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії