Loading...

Нормативно-правове забезпечення

ПОЛОЖЕННЯ з організації підготовки здобувачів вищої освіти ступення доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про формування, затвердження та оновлення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення комплексного іспиту за спеціальністю 201 Агрономія

ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання результатів навчання аспірантів

ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів підсумкового контролю знань аспірантів

ПОЛОЖЕННЯ про організацію оцінювання аспірантами освітньої діяльності

КОДЕКС академічної доброчесності Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про врегулювання конфліктних ситуацій Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті здобувачів вищої освіти ступення доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації інклюзивного навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Акти законодавства, в яких регламентуються питання академічної доброчесності

Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII (стаття 42. Академічна доброчесність)

Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії” від 12.01.2022 № 44

ПОЛОЖЕННЯ про Національний репозитарій академічних текстів від 19.07.2017 №541

Документи Міністерства освіти і науки України з питань академічної доброчесності

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесностіаналітична записка МОН України від 20.05.2020

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): лист МОН України від 15.08.2018 № 1/11-8681

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 “Академічна доброчесність” Закону України “Про освіту” (від 5.09.2017): лист МОН України від 23.10.2018 № 1/9-650

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності: лист МОН України від 23.10.2018 №1/9-650

 Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності. Аналітична записка: лист МОН від 20.05.2020 № 1/9-263

Локальні документи з питань академічної доброчесності

КОДЕКС академічної доброчесності Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

Інші документи та матеріали

Етичний кодекс ученого України. Схвалений постановою Загальних зборів НАН України від 15.04.2009 № 2 

Матеріали з академічної доброчесності від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (Київ, 2019)

Академічна доброчесність. Інформаційний бюлетень. Усі випуски 

15 кроків для розвитку доброчесної освіти від Освітнього омбудсмена