Loading...

АСПІРАНТУРА

Завідувачка аспірантури

Задорожна Ірина Станіславівна

кандидат с.-г. наук,

старший науковий співробітник

e-mail: i.s.zadorozhna@ukr.net

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2445-3322

 

      Аспірантура ІКСГП НААН є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за спеціальністю 201 Агрономія:

1) за рахунок:

коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі договорів, укладених науковою установою з юридичними та фізичними особами.

Протягом навчання аспіранти отримують допомогу з боку висококваліфікованих науковців Інституту, мають можливість брати участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах, а також публікувати результати своїх досліджень в науковому виданні Інституту.

Правила

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за очною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Для вступу до аспірантури необхідні:

 • заява;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копія паспорту;
 • копія диплому та копія додатка до диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплому);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 фотокарток 3х4;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають дослідницьку пропозицію з обраної ними наукової тематики;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).

Абітурієнти складають такі вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • додаткове випробування (в разі необхідності).

Прийом документів за адресою:

21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16, Інститут кормів

та сільського господарства Поділля НААН,   

тел./факс  (0432) 46-41-16,  телефон     (0432) 46-41-16

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: i.s.zadorozhna@ukr.net

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

АКРЕДИТАЦІЯ

 

Шановні аспіранти!
З метою регламентації процесу організації оцінювання аспірантами якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін та її організаційно-правовою основою організації, проведення та узагальнення результатів оцінювання необхідно проходити анкетування кожного семестру! Для участі в анкетуванні натисніть на кнопку нижче!

АНКЕТА

 

СКРИНЬКА ДОВІРИ