Loading...
ПОСЛУГИ
 • науковий супровід технологій вирощування польових та кормових культур;
 • впровадження у виробництво технологій: заготівлі і зберігання силосу, сінажу та сіна; консервування вологого зерна кукурудзи та інших зернофуражних культур;
 • створення і використання культурних сіножатей і пасовищ;
 • підвищення продуктивності природних кормових угідь;
 • благоустрій і озеленення агроландшафтів;
 • введення продуктів переробки сої у раціони для годівлі тварин;
 • розробка карт ресурсного забезпечення технологій вирощування сільськогосподарських культур з обґрунтуванням ефективності виробництва в конкретних умовах господарства;
 • дорадчі послуги;
ПОСЛУГИ У СФЕРІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 • підготовка заявок і отримання охоронних документів на винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, сорти рослин;
 • реєстрація авторських і суміжних прав;
 • підтримання чинності патентів на винаходи, корисні моделі, сорти та гібриди рослин, промислові зразки; продовження терміну дії свідоцтв на знаки для товарів і послуг;
 • проведення патентно-інформаційних пошуків;
 • підготовка і реєстрація договорів передачі прав і ліцензійних договорів на об’єкти промислової власності;
 • захист від недобросовісної конкуренції і припинення порушень прав власників об’єктів інтелектуальної власності;
 • представництво в Державному департаменті інтелектуальної власності, Держсортслужбі, Українському інституті промислової власності.
ПОСЛУГИ З ОЦІНКИ ЯКОСТІ, БЕЗПЕКИ КОРМІВ ТА СИРОВИНИ
 • оцінка якості кормів, кормової сировини за методиками діючих міжнародних та європейських стандартів;
 • проведення дослідів на тваринах з метою встановлення продуктивної дії, перетравності та поживності кормів (визначення коефіцієнтів перетравності, обмінної та валової енергії, вмісту кормових одиниць);
 • оцінка доступності окремих макро- та мікроелементів у організмі тварин і птиці;
 • оцінка протеїнового комплексу кормів та кормової сировини (визначення вмісту: амінокислот, розчинного та розчеплюваного протеїну, білкового та небілкового азоту, нітратного, нітритного, амонійного та амідного азоту, сечовини);
 • оцінка мінерального складу кормів (вмісту загальної та кислотонерозчинної золи, лужності та водорозчинності золи, вмісту макро-, мікроелементів та важких металів);
 • оцінка вуглеводно-лігнінового комплексу кормів та кормової сировини (вмісту глюкози, сахарози, крохмалю, сирої клітковини, целюлози, геміцелюлози, лігніну);
 • встановлення в кормах масової частки сирого жиру, насичених і ненасичених жирних кислот;
 • встановлення в кормовій сировині масової частки молочної та летких жирних кислот;
 • оцінка вітамінного складу кормів (визначення водо- та жиророзчинних вітамінів);
 • визначення вмісту мікротоксинів (афлотоксину, охратоксину, зеараленону, дезоксініваленолу, фумінізіну, токсину Т-2) у кормах та кормовій сировині;
 • розробка раціонів для сільськогосподарських тварин та птиці з врахуванням вікових та фізіологічних особливостей, типу годівлі, наявних кормових ресурсів;
 • розробка технічних умов на кормову сировину для окремих видів тварин.
Співпраця з нами забезпечить:
 • контроль показників якості та безпеки кормів, кормової сировини, балансуючих добавок та преміксів;
 • стабільність роботи підприємства;
 • відповідність виробленої продукції діючим міжнародним та європейським стандартам;
 • гарантію безпечності та якості харчових продуктів рослинного та тваринного походження;
 • визначення критичних точок контролю по всьому ланцюгу виробництва;
 • встановлення корегувальних дій по дотриманню відповідності стандартам;
 • випуск продукції у відповідності до вимог ДСТУ ISO 22000:2009
Лабораторія акредитована на право виконання вимірювань у сфері контролю якості і безпеки продуктів харчування в системі «Украгростандарт».