Loading...

Підручник “Рослинництво.

Нові технології вирощування польових культур” має вже 20-річну історію. За цей час загальний наклад попередніх видань наблизився до 10 тисяч примірників. Кожне наступне видання доповнювалось з урахуванням еволюційних змін, які відбувались в аграрному виробництві та технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Підручник має значний попит серед викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фермерів, агрономів, менеджерів аграрного бізнесу і перевидається на їх численні прохання. У новому, 5-му виданні підручника більш глибоко подано біологію сільськогосподарських культур, особливості технологій їх вирощування, специфіку застосування добрив, сучасних засобів захисту, рістрегулюючих та мікробіологічних препаратів із використанням новітніх технічних та інформаційних засобів у інтегрованому рослинництві.


Петриченко В.Ф., Лихочвор В.В. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур: підручник.- 5-те вид., виправ., допов. Львів: НВФ "Українські технології", 2020. 806 с.

Розглянуто стан і тенденції розвитку технологій у рослинництві. Висвітлено доцільність вирощування, біологічні та ботанічні особливості польових культур. Детально подано сучасні технології вирощування, зокрема підбір попередників, обробіток грунту, підготовка насіння, система удобрення, особливості сівби. Особлива увага звернута на використання засобів захисту рослин. Для студентів і викладачів вищих аграрних закладів освіти, агрономів, керівників агроформувань, фермерів, менеджерів з агробізнесу.

Читати повністю

Підручник "Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур" авторів Петриченка В.Ф. та Лихочвора В.В. є унікальним виданням, у якому подано біологію та технології вирощування 112-ти польових культур. Пропоновані технології базуються на результатах власних досліджень авторів, використання даних вітчизняних і іноземних науковців, аналізу світового досвіду. Структура підручника включає висвітлення таких тем: зернові, зернобобові, коренеплоди, бульбоплоди, олійні, ефіроолійні, прядивні, гарбузові та кормові.
Сучасні технології вирощування розкривають важливість підбору сортів та гібридів, вибору попередника та моделі обробітку ґрунту, підготовки насіння до сівби, системи удобрення, особливості сівби, догляду за посівами, збирання врожаю.

Особлива увага звернута на мінеральне живлення рослин. Подано рекомендовані норми і способи їх внесення в основне удобрення. Детально розглянуто строки і норми добрив для проведення підживлення рослин під час вегетації. Обґрунтовано доцільність листкового внесення добрив. Особливо цінним є те, що доказано необхідність внесення не лише азоту, фосфору і калію, а також обов’язкового використання в сучасних технологіях вирощування сірки, магнію та кальцію. Також широко розглянуто доцільність використання мікроелементів, потреба і норми їх внесення для різних культур.
Для кожної культури розроблено рекомендації з особливостей сівби. Узагальнено підходи щодо застосування певного способу сівби та оптимізації глибини загортання насіння. Особлива увага звернута на вибір оптимальної норми висіву та строків сівби з метою формування високопродуктивних агрофітоценозів.
Особливо цінним у розгляді технологій вирощування є широке висвітлення застосування засобів захисту рослин. Детально проаналізовано особливості застосування гербіцидів для контролю бур’янів, інсектицидів для захисту від шкідників, можливість захисту рослин від ураження хворобами. На окремих культурах показано доцільність використання ретардантів для впливу на архітектоніку рослин. Наведено перелік засобів захисту рослин, які використовуються на посівах польових культурах і коротку їх характеристику.

Бібліографічний список. <<<Читати повністю>>>

Plant growing. New technologies for growing field crops

The textbook “Plant Growing. New Technologies for Cultivation of Field Crops” has a 20-year history. During this time, the total circulation of the previous editions was closer to 10,000 copies. Each subsequent edition was supplemented by evolutionary changes that occurred in agricultural production and technologies of growing plants. The textbook is in high demand among teachers and students of higher education institutions, farmers, agronomists, agricultural managers and is being reprinted on their numerous requests.
In the new, 5th edition of the textbook, the biology of crops, the peculiarities of the technologies of their cultivation, the peculiarities of fertilizers application, modern means of protection, grow regulating and microbiological preparations with the use of the latest technical and informational means in integrated crop production are more deeply presented.

Petrychenko V.F., Lykhochvor V.V. Plant growing. New technologies for field crops cultivation: a textbook. - 5th ed., revised, supplemented. Lviv: Ukrainian Technologies, 2020. 806 p.


The state and tendencies of technologies development in plant growing are considered. The expediency of cultivation, biological and botanical features of field crops is highlighted. Modern cultivation technologies are presented in detail, including selection of precursors, tillage, seed preparation, fertilizer system, sowing features. Particular attention is paid to the use of plant protection products. For students and teachers of higher agricultural educational institutions, agronomists, heads of agro-formations, farmers, agrobusiness managers.


Читати повністю


Textbook "Plant Growing. New Technologies of Field Crops Cultivation" by Petrychenko V.F. and Lykhochvor V.V. is a unique publication that presents the biology and technology of growing 112 field crops. The proposed technologies are based on the results of the authors' own research, the use of data by domestic and foreign scientists, analysis of world experience. The structure of the textbook includes coverage of the following topics: cereals, legumes, root crops, tubers, oilseeds, essential oils, spinning, pumpkin and fodder crops. Modern cultivation technologies reveal the importance of selection varieties and hybrids, choice of precursor and model of tillage cultivation, preparation of seeds for sowing, fertilization system, features of sowing, care of crops, harvesting.

Particular attention is paid to the mineral nutrition of plants. The recommended rates and ways of their application into the basic fertilizer are presented. The terms and rates of fertilizers for fertilizing plants during vegetation are discussed in detail. The expediency of fertilizer application is substantiated. Particularly valuable is the need to apply not only nitrogen, phosphorus and potassium, but also the compulsory use of modern technologies for growing sulfur, magnesium and calcium. The expediency of the use of micro elements, the need and the rates of their application for different crops are also widely discussed.

Recommendations for sowing characteristics have been developed for each crop. Approaches as to the application of a particular method of sowing and optimizing of the depth of seed wrapping are generalized. Particular attention is paid to the choice of the optimal seeding rate and sowing terms in order to form highly productive agrophytocenoses.
Particularly valuable in considering cultivation technologies is the broad coverage of the use of plant protection means. Features of herbicides application for weed control, insecticides for protection against pests, possibility of plants protection from disease damage are analyzed in detail. Some crops show the feasibility of using retardants to have influence on plant architectonics. The list of plant protection means used in field crops sowings and a brief their description are given.