Loading...

За 40 років існування співробітниками Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН було видано близько 200 книг, 75 міжвідомчих тематичних наукових збірників «Корми і кормовиробництво», опубліковано понад 4200 статей, отримано більше 170 патентів та авторських свідоцтв на винаходи та корисні моделі.

Селекціонерами інституту створено і передано на Державне сортовипробування більше 150 сортів і гібридів кормових, зернобобових, зернових та інших культур, з них близько 130 занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні та захищені відповідними свідоцтвами і патентами.

В Інституті проводиться підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру та залучення співробітників для роботи над кандидатськими дисертаціями поза аспірантурою за спеціальностями: кормовиробництво і луківництво, селекція і насінництво, рослинництво, годівля тварин і технологія кормів. В інституті діє спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій

Як головна установа науково-методичного центру з виконання програми наукових досліджень «Наукові основи селекційно-технологічного забезпечення виробництва кормів» на 2011–2015 рр. координує роботу 27 установ системи НААН, яка направлена на розв’язання актуальних завдань з кормовиробництва, створення інновації та широке впровадження їх у виробництво, що сприятиме одержанню конкурентоспроможної тваринницької продукції тазабезпеченню продовольчої безпеки держави.