Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

ВІДДІЛ ПОЛЬОВИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР, СІНОЖАТЕЙ І ПАСОВИЩ

 

Векленко Юрій Анатолійович

 

завідувач,кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

 

тел.: +38(0432) 464116, моб.:+380673190461

 

e-mail: yuri.veklenko@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Колектив відділу:

 

Ковтун Катерина Петрівна, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник.

Гетман Надія Яківна, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник.

Деркач Віталій Станіславович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Сатановська Ірина Павлівна, кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник.

Ящук Валентин Анатолійович, молодший науковий співробітник.

Безвугляк Лідія Іванівна, молодший науковий співробітник.

Ліцький Олексій Федорович, молодший науковий співробітник.

Чернецька Світлана Григорівна, молодший науковий співробітник.

Ксенчина Олена Миколаївна, провідний агроном.

 

Основні завдання та функціональні обовязки відділу:

 • Вирішення наукових проблем по збільшенню виробництва кормів з орних земель, луків і пасовищ, ефективному використанню кормових сівозмін і природних кормових угідь, прискоренню науково-технічного прогресу в кормовиробництві, створенню конкурентоспроможної галузі.

 • Наукове обґрунтування і розробка агроекологічних прийомів управління відновними процесами на кормових агрофітоценозах, сінокосах і пасовищах, виведеній з обробітку ріллі, технологій виробництва різних видів кормів з мінімальними енерговитратами.

 • Теоретичне обґрунтування найважливіших прикладних напрямків польового та лукопасовищного кормовиробництва на основі біологізації землеробства, що включають закономірності пагоноутворення кормових рослин, складу і динаміки запасних пластичних речовин, життєвого циклу особин в їх онтогенезі, роль вегетативного і насінного відновлення основних культур, формування природних і сіяних фітоценозів при різних режимах удобрення, зволоження, інтенсивності і тривалості використання.

 • Розробка теоретичних основ живлення кормових культур в одновидових і змішаних фітоценозах, системи удобрення сіножатей і пасовищ по зонах країни, типах угідь і травостоїв.

 • Розробка технологій створення і використання спеціалізованих культурних пасовищ для молочної і м'ясної худоби, ремонтного молодняку і овець, що забезпечують зниження вартості літнього раціону і підвищення рентабельності тваринницької продукції.

 • Встановлення закономірності сукцесій для теоретичного обґрунтування управління складом однорічних і багаторічних фітоценозів, розробка цільових укісних і пасовищних травосумішок з використанням селекційних сортів для створення короткострокових, довголітніх і самовідновних травостоїв.

 • Формулювання теоретичних положень ефективного використання біологічного азоту бобових трав в польовому кормовиробництві і луківництві з урахуванням їх продуктивності, якості корму, екологічної ролі.

 • Розробка ресурсоощадних технологій створення і використання злаково-бобових сіножатей і пасовищ.

 • Обґрунтування основних напрямів економії антропогенних ресурсів, прискорення окупності капітальних вкладень, зниження собівартості корму і підвищення рентабельності його виробництва завдяки всебічній агроенергетичній і економічній оцінці розроблених прийомів і технологій.

 • Розробка річних тематичних планів і робочих програм, планових і методичних матеріалів та представлення їх Вченій раді Інституту.

 • Представлення на розгляд Вченої ради Інституту наукових звітів про роботи, які виконані відділом.

 • Надання науково-методичної допомоги координаційній мережі Інституту, систематичне розроблення програм і методик із актуальних проблем польового і лучного кормовиробництва.

 • Удосконалення організаційних форм, які забезпечують підвищення якості продукції, прискорення науково-технічного прогресу, активне впровадження прогресивних технологій.

 • Впровадження досягнень науки і передового досвіду, прогресивних форм виробництва, організації та оплати праці.

 • Організація роботи з патентування наукових і технічних досягнень та забезпечення реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

 • Покращення умов праці, створення нормальних побутових умов для працюючих.

 • Всебічне надання науково-методичної допомоги агроформуванням різних форм власності, фермерським господарствам, індивідуальним власникам з технологічних питань кормовиробництва.

 

 

Основні напрями наукової діяльності відділу:

 

Обґрунтувати шляхи підвищення ефективності польового кормовиробництва України на основі реалізації продуктивного потенціалу багаторічних і однорічних кормових культур за природно-кліматичними зонами та оптимізації технологічних процесів виробництва високоякісних  кормів для промислового тваринництва (Польове кормовиробництво).

 

 

Завдання:

 • Розробити структуру і параметри регіональних систем виробництва кормів на основі оцінок сівозмін, культур, технологій, видів кормів, що забезпечують підвищення ефективності тваринництва;

 1. У зональному аспекті удосконалити технології створення та використання однорічних кормових культур і багаторічних трав, визначити місце та уточнити строки їх посіву в кормових і польових сівозмінах,  оптимізувати терміни збирання в системі сировинних конвеєрів;

 2. Розробити оптимальне поєднання багаторічних бобових трав та інших культур в кормових сівозмінах і виявити високопродуктивні агроценози для сталого виробництва грубих і соковитих кормів з високим вмістом енергії і протеїну;

 3. розробити методики оцінки, систему економічних показників кормової бази та критерії економічної оцінки ефективності кормовиробництва на основі аналізу виробничо-економічних показників у різних ґрунтово-кліматичних зонах.

 • Теоретично обґрунтувати методологічні основи та розробити принципи екологічного відновлення деградованих лучних агроекосистем, способи оптимізації складних агроландшафтів і технологічні прийоми підвищення кормової, природоохоронної та рекреаційної ролі природних лук, старосіяних сінокосів і пасовищ (Лучне кормовиробництво).

 1. Науково обґрунтувати і вдосконалити ресурсозберігаючі прийоми відновлення природних деградованих пасовищних фітоценозів у всіх зонах травосіяння України;

 2. Виявити основні типи відновлювальних сукцесій, найбільш поширених природних деградованих пасовищ і сінокосів після надмірного антропогенного та пасторального навантаження;

 3. Удосконалити наукові основи й прийоми інтенсифікації виробництва кормів на природних кормових угіддях різних природно-кліматичних зон України;

 4. Встановити перспективні види багаторічних трав і травосумішок для інтенсивного укісного і пасовищного використання на різних типах кормових угідь;

 5. Удосконалити системи удобрення сінокосів і пасовищ, які забезпечують інтенсифікацію використання лучних травостоїв і підвищення родючості ґрунту;

 6. Розробити та впровадити технологічний процес освоєння схилових і заплавних земель для продуктивного використання під сінокоси і пасовища;

 7. Удосконалити технологічні прийоми створення і систему використання культурних пасовищ для сільських громад та дрібнотоварних агроформувань.

Фундаментальні дослідження:

 • Методології, принципи формування сучасних агротехнологій та проектування систем польового кормовиробництва на адаптивній основі, які забезпечують ефективне використання землі, збільшення виробництва кормів та збереження екологічної стійкості агроландшафтів;

 • Принципи і методи відновлення біологічного різноманіття та оптимізації агроландшафтів, поліпшення продуктивності кормових екосистем, створення зональних моделей сталого кормовиробництва;

 • Встановлення закономірності самовідновлення природних фітоценозів при слабкому, середньому і інтенсивному використанні луків і пасовищ;

 • Наукове обґрунтування критеріїв використання, рівня антропогенних навантажень на лукопасовищні угіддя і методів оптимізації структури агроландшафтів на основі раціонального поєднання сінокосів, пасовищ і ріллі.

Прикладні дослідження:

 • Адаптивні технології вирощування кормових культур на основі мобілізації генетичних ресурсів рослин, нових сортів і гібридів, конструювання високопродуктивних агроекосистем і агроландшафтів з метою забезпечення сталого зростання обсягів і якості кормів, ресурсоэнергоощадності, екологічної надійності та рентабельності;

 • Технологічні прийоми одержання стійкої продуктивності кормових угідь на рівні 6,5-7,5 т / га кормових одиниць, окупності 1 кг діючої речовини добрив 10-12 кормовими одиницями при збереженні екологічної стійкості агроландшафтів;

 • Агроекологічні прийоми прискореного окультурення і перетворення вироджених лучних угідь в рекреаційні зони і екологічні угіддя для розвитку зеленого туризму (агротуризму) в сільській місцевості України;

 • Вирішення проблеми збереження біорізноманітності лук і агроландшафтів, виявлення причин зникнення цінних видів рослин при різних рівнях антропогенного навантаження;

 • Екологічно безпечні технології реконструкції вироджених угідь на основі видового і сортового добору трав для створення сіяних фітоценозів.

 

Практичні розробки:

 • Ресурсозберігаюча технологія вирощування багаторічних бобових трав в одновидових та сумісних посівах із злаковими травами;

 • Система конвеєрного виробництва зелених кормів із озимих, однорічних ранніх і пізніх ярих культур на основі нових видів і сортів, що  дає можливість подовжити період їх використання в умовах Лісостепу із 180 до 200 днів вегетаційного періоду;

 • Принципи підбору ранніх і пізніх ярих злакових, бобових та капустяних культур та оптимізовані норми висіву для вирощування в сумісних посівах при конвеєрному використанні кормів;

 • Технологія вирощування ранньо і пізньодостигаючих сумішей однорічних культур при конвеєрному виробництві зелених кормів;

 • Технологія вирощування чистих і сумісних посівів гібридів кукурудзи і сорго з високобілковими культурами для створення високопродуктивних силосних конвеєрів в різних регіонах країни.

 • Енергозберігаюча технологія створення і використання культурних пасовищ із застосуванням сидератів в якості основного удобрення;

 • Екологічно безпечні технології докорінного та поверхневого поліпшення природних луків;

 • Ресурсозберігаюча технологія залуження схилових земель з комплексним використанням однорічних культур фітомеліорантів;

 • Природоохоронна технологія створення фітоценотично активних багаторічних укісно-пасовищних травостоїв на схилових землях, виведених із ріллі, з використанням капустяних та зернобобових покривних культур;

 • Технологія створення і використання високопродуктивних культурних пасовищ з різночасно дозріваючим травостоєм для молочного стада на зрошувальних землях;

 • Технологія освоєння осушених земель з засоленими ґрунтами східного Лісостепу;

 • Технологія конвеєрного виробництва зеленої маси на багаторічних травостоях для заготівлі сіна і сінажу;

 • Технологічні прийоми вирощування малопоширених кормових культур на різних типах кормових угідь;

 • Технологія створення багаторічних сінокісно-пасовищних травостоїв з участю нових сортів бобових і низових злакових трав різної інтенсивності відростання.

Пропозиції щодо наукового супроводу:

 • При вирощуванні кормових культур (багаторічні бобові і злакові трави, однорічні сумішки, кукурудза на силос і зерно) від моменту складання технологічної карти до отримання урожаю;

 • Удосконалення існуючого та організації нового сировинного конвеєра для забезпечення повноцінними збалансованими кормами великотоварних і середньотоварних ферм від планування до повного впровадження;

 • При виникненні критичних ситуацій під час вирощування кормових культур та забезпечені тварин повноцінними збалансованими кормами;

 • При закладці громадських пасовищ для ВРХ сільських громад, культурних пасовищ для дрібнотоварних та фермерських господарств;

 • Моделювання, добір та реалізація високопродуктивних багаторічних кормових агрофітоценозів: інтенсивних пасовищних  травосумішок, високопоживних сінокісних, сінажних мішанок, різностиглих травостоїв для силосування прив'ялених трав, адаптивних сумішей газонних низькорослих трав для озеленення та благоустрою територій.

 • Пошук та придбання насіння різних культур і репродукцій.

Також надаємо допомогу:

 • Підбір та придбання добрив, бактеріальних препаратів, стимуляторів росту;

 • Розробка збалансованої системи удобрення для кормових культур;

 • Встановлення причин погіршення росту і розвитку кормових рослин та шляхи їх подолання;

 • Розробка технологій вирощування польових кормових культур, сіножатей і пасовищ залежно від технічного та матеріального забезпечення;

 • Закладка виробничих досліджень, показових ділянок, демонстраційних полігонів кормових культур;

 • Виробнича перевірка перспективних технологій вирощування одновидових і змішаних посівів кормових культур і багаторічних трав.

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua