Loading...

Відділ польових кормових культур, сіножатей та пасовищ

Завідувач відділу

Векленко Юрій Анатолійович

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

тел.: +38(0432) 464116, моб.:+380673190461

e-mail: yuri.veklenko@gmail.com

ОRCID 0000-0003-0560-261X

Колектив відділу:

Ковтун К. П., доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник, моб.: +380677436606, kovtun.kp.1946@gmail.com; ОRCID 0000-0001-8835-2710

Ящук В. А., старший науковий співробітник, моб.: +380966462383, jatschukvalentyn@ukr.net, ОRCID 0000-0002-1098-861X, Researcher ID AAV-1557-2020.

Захлєбна Т. П., науковий співробітник, моб.: +380967084643, zahlebnatetana@gmail.com, ОRCID 0000-0002-6162-3258, Researcher ID AAR-6342-2020.

Ліцький О. Ф. – науковий співробітник.

Бадюк М. М., Чернецька С. Г. – кандидат с.-г. наук, молодші наукові співробітники.

Безвугляк Л. І., провідний агроном.

Основні завдання та функціональні обов’язки відділу:

 • Вирішення наукових проблем із збільшення виробництва кормів на орних землях, луках і пасовищах, ефективного використання кормових сівозмін і природних кормових угідь, прискорення науково-технічного прогресу в кормовиробництві, створення конкурентоспроможної галузі.
 • Розробка річних тематичних планів і робочих програм, планових і методичних матеріалів та представлення їх Вченій раді Інституту.
 • Представлення на розгляд Вченої ради Інституту наукових звітів про роботи, які виконані відділом.
 • Надання науково-методичної допомоги координаційній мережі Інституту, систематичне розроблення програм і методик із актуальних проблем польового і лучного кормовиробництва.
 • Впровадження досягнень науки і передового досвіду, прогресивних форм виробництва, організація роботи з патентування наукових і технічних досягнень та забезпечення реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій.
 • Надання науково-методичної допомоги агроформуванням різних форм власності, фермерським господарствам, індивідуальним власникам з технологічних питань кормовиробництва.

Основні напрями наукової діяльності відділу:

 • Обґрунтувати шляхи підвищення ефективності польового кормовиробництва України на основі реалізації продуктивного потенціалу багаторічних і однорічних кормових культур за природно-кліматичними зонами та оптимізації технологічних процесів виробництва високоякісних  кормів для промислового тваринництва («Польове кормовиробництво»).
 • Теоретично обґрунтувати методологічні основи та розробити принципи екологічного відновлення деградованих лучних агроекосистем, способи оптимізації складних агроландшафтів і технологічні прийоми підвищення кормової, природоохоронної та рекреаційної ролі природних лук, старосіяних сінокосів і пасовищ («Лучне кормовиробництво»).

Фундаментальні дослідження:

 • Методології, принципи формування сучасних агротехнологій та проектування систем польового кормовиробництва на адаптивній основі, які забезпечують ефективне використання землі, збільшення виробництва кормів та збереження екологічної стійкості агроландшафтів;
 • Принципи і методи відновлення біологічного різноманіття та оптимізації агроландшафтів, поліпшення продуктивності кормових екосистем, створення зональних моделей сталого кормовиробництва;
 • Встановлення закономірності самовідновлення природних фітоценозів при слабкому, середньому і інтенсивному використанні луків і пасовищ;
 • Наукове обґрунтування критеріїв використання, рівня антропогенних навантажень на лукопасовищні угіддя і методів оптимізації структури агроландшафтів на основі раціонального поєднання сінокосів, пасовищ і ріллі.

Прикладні дослідження:

 • Теоретично обґрунтувати та розробити технологію вирощування високопродуктивних посівів однорічних кормових культур для одержання високоякісних кормів в умовах правобережного Лісостепу;
 • Науково обґрунтувати біологічний потенціал багаторічних бобових трав і розробити технологічний процес виробництва високоякісних кормів в умовах правобережного Лісостепу;
 • Науково обґрунтувати та удосконалити технологію створення та використання культурних пасовищ для громадського сектору господарювання;
 • Наукові основи екологічно безпечних технологій виробництва грубих кормів та енергетичної сировини на лучних угіддях правобережного Лісостепу.

Практичні розробки:

 • Спосіб вирощування кормових культур  (Патент на винахід № 85410 від 26.01.2009).
 • Спосіб підвищення продуктивності бобово-злакових фітоценозів (Патент на корисну модель № 64911 від 25.11.2011).
 • Спосіб створення багаторічних бобово-злакових травостоїв на схилових землях (Патент на винахід № 114049 від 10.04.2017).
 • Газонна сумішка – спеціально підібрана суміш вітчизняних низових видів багаторічних трав для зручного та швидкого озеленення різних площ. Вона швидко утворює дружні сходи, але повільно відростає після скошування. Дана суміш – універсальна, дає можливість сформувати гарний газон, який не вимагає особливого догляду.
 • Садова сумішка – спеціально підібрана суміш вітчизняних трав призначена для залуження міжрядь саду і ягідних насаджень, для ефективного ведення дерново-органічної системи догляду за ґрунтом, фітомеліоративного використання ґрунтів з деградованою родючістю, застосовування ґрунтозахисної протиерозійної агротехніки, подолання на садових ділянках наслідків ґрунтовтоми, відродження ґрунтового біоценозу та активізації його мікробіологічної діяльності та радикального впливу на підвищення рівня біологічної продуктивності вирощуваних плодових дерев та ягідників.
 • Пасовищна сумішка – спеціально підібрана суміш вітчизняних багаторічних трав для створення пасовищ з щільною дерниною, високою витривалістю до витоптування та інших стресових факторів таких, як зимо- та посухостійкість, поєднує в собі цінні пасовищні трави, які утворюють щільну дернину, мають достатню для умов України зимостійкість і високу врожайність.
 • Укісна сумішка – спеціально підібрана суміш вітчизняних багаторічних високорослих (верхових) видів трав для забезпечення інтенсивного скошування, ідеальна для проведення 2-3 укосів на рік для заготівлі сіна, сінажу та силосу, де якість залежить від оптимальної фази збирання.
 • Ресурсозаощаджуюча технологія вирощування сумішок однорічних кормових культур при конвеєрному виробництві зелених кормів.
 • Екологічно-безпечна технологія вирощування багаторічних бобових трав для заготівлі високоякісних кормів.
 • Енергозберігаюча технологія створення і ефективного використання культурних пасовищ в умовах природного вологозабезпечення Лісостепу України.

Пропозиції щодо наукового супроводу:

– При вирощуванні кормових культур (багаторічні бобові і злакові трави, однорічні сумішки, кукурудза на силос і зерно) від моменту складання технологічної карти до отримання урожаю;

–  При виникненні критичних ситуацій під час вирощування кормових культур та забезпечені тварин повноцінними збалансованими кормами;

– При закладці громадських пасовищ для ВРХ сільських громад, культурних пасовищ для дрібнотоварних та фермерських господарств;

– Моделювання, добір та реалізація високопродуктивних багаторічних кормових агрофітоценозів: інтенсивних пасовищних  травосумішок, високопоживних сінокісних, сінажних мішанок, різностиглих травостоїв для силосування прив’ялених трав, адаптивних сумішей газонних низькорослих трав для озеленення та благоустрою територій.

– Пошук та придбання насіння різних культур і репродукцій.

Також надаємо допомогу:

– Проведення польових дослідів під замовлення, консультаційна допомога виробничих досліджень, показових ділянок, демонстраційних полігонів кормових культур;

– Розробка збалансованої системи удобрення для кормових культур;

– Встановлення причин погіршення росту і розвитку кормових рослин та шляхи їх подолання;

– Розробка технологій вирощування польових кормових культур, сіножатей і пасовищ залежно від технічного та матеріального забезпечення;

– Виробнича перевірка перспективних технологій у лучному і польовому кормовиробництві.